Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học

 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học
 • Dán phim và tranh kính tại Bảo tàng Dân tộc học

Tiếp tục thi công giai đoạn 2, phim cách nhiệt cho trường học Quốc tế Unis quận Tây Hồ. Bao gồm thi công mái kính, vách kính dựng và một số phòng học.

Vị trí thi công: Nguyễn Văn Huyên, Hà nội
Hạng mục: Lan can kính, decal design
Khối lượng: 3220m2
Đối tác: Bảo tàng dân tộc học
Vật tư sử dụng: SF – 100CL, Decal
Thời gian hoàn thành: Tháng 04/2017

.
.
.
.