Bảng thông số phim cách nhiệt cho nhà kính, ô tô

Bảng thông số phim cách nhiệt nhà kính

Solar EnergyVisible Light
T%A%R%T%Ext.
R%
Int
R%
EWtr
U-Val
SCSHGC% UV Light Blocked T%Total Solar Energy Rejected
Decorative
 Clear Frost592219652527.875.79.78.67>9933
 Black Opaque0955067.875.79.42.36>9964
 White Opaque14345297084.885.79.31.27>9973
Ecolux
 Ecolux 7043292868134.09.61.55.48>9952
Low E
 Silver AG 50 Low E353530512427.37.78.50.43>9957
 Silver AG 25 Low E144244224148.33.75.27.23>9977
Quantum
 Quantum/Silver/Quantum 20187572286.851.04.48.41>9959
 Quantum/Silver/Quantum 107702392422.851.04.33.28>9972
Sentinel Plus
 Sentinel Plus 4 Mil Clear OSW78148891010.901.04.95.82>9918
 Sentinel Plus Stainless Steel 45 OSW434314461512.881.04.65.56>9944
 Sentinel Plus Stainless Steel 40 OSW374617391816.871.04.58.50>9950
 Sentinel Plus Stainless Steel 15 OSW134938134036.831.04.32.27>9973
 Sentinel Plus Stainless Steel 25 OSW235027242826.861.04.43.37>9963
 Sentinel Plus Silver 35 OSW252946344137.781.04.39.33>9967
 Sentinel Plus Silver 20 OSW112564166158.761.04.22.18>9982
 Sentinel Plus SX 50 OSW363133482725.781.04.52.45>9955
Silver
 Silver 50393823532322.771.00.58.50>9950
 Silver 35253837343836.73.98.42.36>9964
 Silver 20123553165858.70.97.25.21>9979
 Grey/Silver/Grey 1012642561010.791.01.35.30>9970
 Grey/Silver 159613081149.72.98.31.27>9974
Solar Bronze
 Solar Bronze 50293437452321.69.96.45.38>9962
 Solar Bronze 35213544352927.68.95.35.30>9970
 Solar Bronze 20123850223736.66.94.26.22>9978
Stainless Steel
 Stainless Steel 50444412481311.891.07.67.57>9943
 Stainless Steel 35394813421513.881.06.62.53>9947
 Stainless Steel 20225523242825.841.04.45.38>9962
 Stainless Steel 109553794342.791.01.29.25>9975
TrueVue
 TrueVue 40384022391410.75.99.57.49>9951
 TrueVue 30274132312213.75.99.45.39>9961
 TrueVue 1594051124523.75.99.24.20>9980
 TrueVue 5643515458.75.99.21.18>9982
ULR
 ULR 70504377388.921.08.73.63>9937
 ULR 40365864166.941.09.63.54>9946
 ULR 20306552355.921.09.58.50>9950
Các thông số phim cách nhiệt quan trọng ảnh hưởng đến quyết định:
– VLT (Visible Light Transmit): Khả năng cho ánh sáng xuyên qua
– VLR (Visible Light Reject): KHả năng phản xạ ánh sáng
– UVR (UV reject): Khả năng ngăn chặn tia UV
– TSER (Total Solar Energy Reject): Tổng cản nhiệt
Các dữ liệu bao gồm không cấu thành một đề nghị, chứng thực, hoặc chứng nhận của sản phẩm hoặc vật liệu được thử nghiệm. Những thông số film cách nhiệt khác ngoài các thông số quan trọng trên được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin và không được coi là một phần cơ sở của bất kỳ thương vụ, giao dịch liên quan đến  sản phẩm.
K
hông đại diện hoặc bảo hành, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm cả các bảo đảm ngụ ý của bán hàng hoặc cho một mục đích cụ thể, mà sản phẩm của nó sẽ phù hợp với các dữ liệu thử nghiệm.
SGSG hạn bảo hành nên được xem xét cẩn thận trước khi mua bất kỳ sản phẩm SGSG.
Phép ngoại suy dữ liệu từ mẫu hoặc mẫu liên quan đến hàng loạt hoặc nhiều từ đó dữ liệu thu được có thể không tương quan và nên được hiểu theo một cách thận trọng. SGSG không chịu trách nhiệm cho các biến trong chất lượng, thành phần, xuất hiện, hiệu suất, hoặc tính năng khác của vấn đề tương tự được sản xuất bởi những người hoặc trong các điều kiện trên mà SGSG không kiểm soát.
Xem thêm: Phim dán kính cách nhiệt | Phim cách nhiệt cửa sổ | Phim an toàn kính